Bá Sỹ Phạm's Blog » Trang 5 trên 5 » Chia sẻ tài nguyên, trao đổi kiến thức
Bài học từ những câu danh ngôn!

Bài học từ những câu danh ngôn

Colin Powell: “Không có bí mật nào tạo nên thành công. Đó chỉ là kết quả của sự chuẩn bị, làm việc hết sức mình và rút ra kinh nghiệm từ sự thất bại”. Bài…

22 Likes Comment