con rối vui vẻ » Bá Sỹ Phạm's Blog
happy puppets syndrome - hội chứng những con rối vui vẻ

Happy puppets syndrome – Hội chứng những con rối vui vẻ

Bài viết này là nội dung của một bức thư viết tay được tìm thấy trong một phòng thí nghiệm bí mật bỏ hoang được tìm ra ở sâu trong khu rừng Alaskan. Phòng thí…

4 Likes 1 Comment